Regulamin

Poniżej znajdziesz regulamin strony oraz korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego na platformie Evenea.

Znajdziesz tu informacje o sposobach złożenia zamówienia, zawarcia umowy, formach płatności, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Strona i sklep należą do firmy Szkolenia, Coaching Mirosława Kopta-Chlebowska z siedzibą w Poznaniu, ul.Lodowa 15/11, województwo Wielkopolskie, nr NIP 779-157-53-14

W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować poprzez adres email: biuro@mirachlebowska.pl

Pozdrawiam

Mira Chlebowska

 

Warunki korzystania

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i warunkami korzystania przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej www.mirachlebowska.pl oraz platformy sprzedażowej www.evenea.pl

Materiały tu zawarte to treści informacyjne oraz usługi, których udziela firma Szkolenia, Coaching Mirosława Kopta-Chlebowska. Uzyskując do nich dostęp wyrażają Państawo zgodę na warunki i zasady korzystania z nich. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na te warunki, prosimy o niekontynuowanie dostępu i niekorzystanie ze strony internetowej.

Ogólne zrzeczenie się odpowiedzialności

Treści na stronie internetowej mają wartość informacyjną i nie stanowią w żaden sposób porady medycznej czy psychologicznej. Są udostępniane w celach edukacyjnych oraz jako inspiracja do własnych poszukiwań.
Korzystanie z informacji oraz udział w spotkaniach indywidualnych lub szkoleniach nie zastępują porady medycznej czy psychologicznej. Jeśli jesteście Państwo pod opieką lekarza i macie wątpliwości co do korzystania z informacji lub praktycznej pracy tutaj, prosimy o skonsultowanie tego ze swoim lekarzem prowadzącym.

Definicje

Kupujący – osoba fizyczna (w tym Konsument), posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz ukończone 18 lat życia. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która zamierza korzystać z usług i produktów.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta produktów do zakupu, a także wprowadzenie danych zamówienia takich jak: liczba produktów, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. 

Sklep Internetowy – platforma pod adresem https://app.evenea.pl/organizator/szkolenia-coaching-miroslawa-kopta-chlebowska-276573

oraz pod adresem www.webtolearn.pl

Sprzedawca – Szkolenia Coaching Mirosława Kopta-Chlebowska, ul.Lodowa 15/11, 60-227 Poznań, NIP 779-157-53-14 Regon 300782105

Ebooki – książki w wersji elektronicznej w formatach PDF, MOBI, EPUB, możliwe do pobrania na urządzenie klienta.

Pliki mp3 – nagrania audio ebooków, kursów, w formacie mp3, nie posiadające fizycznego nośnika.

Sesja indywidualna – spotkania jeden na jeden, w czasie rzeczywistym, w gabinecie lub drogą online.

Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy  podmiot, pośredniczący przy płatności za pomocą przelewu bankowego lub karty.

Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży usług i produktów cyfrowych w postaci kursów online oraz innych produktów cyfrowych opisanych w ofercie Sprzedawcy.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego wystarczy dostęp do internetu, standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa, posiadanie adresu email.
 4. Wszystkie ceny podane w ofertach sklepu są cenami brutto.

 

Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca umożliwia Kupującemu złożenie zamówienia prowadzące do zawarcia umowy.
 3. Od momentu założenia Sklepu na platformie WebToLearn Sprzedawca oferuje Kupującemu założenie konta i utrzymywanie go. Na koncie przechowywane będą dane Kupującego oraz historia jego zamówień. Logowanie do konta możliwe będzie poprzez adres email Kupującego oraz ustalone przez niego hasło. W momencie przesłania formularza rejestracyjnego Kupujący zawiera umowę ze Sprzedawcą o prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili, co skutkuje usunięciem konta.
 4. Umowa o prowadzenie konta może być również rozwiązana przez Sprzedawcę, ze skutkiem natychmiastowym, gdy Kupujący korzysta ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami.
 5. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca dba o zapewnienie poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidowościach.
 7. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może przesyłać poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@mirachlebowska.pl. Sprzedawca będzie rozpatrywał je w terminie 14 dni od otrzymania.
 8. Usługa Sesja indywidualna, świadczona drogą elektroniczną polega na pracy coachingowej i hipnoterapeutycznej. Klient odnajduje w sobie rozwiązania oraz przechodzi przez procesy relaksacji i medytaci, zmiany zachowań, przekonań, zgodnie z ustalonym przez siebie celem. To usługa rozwojowa i edukacyjna. Nie stanowi porady medycznej ani psychiatrycznej, i nie zastępuje jej.
Składanie zamówień i realizacja
 1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Oferta podana na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, to zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Po kliknięciu przycisku „kupuję” Kupujący zostanie przekierowany na stronę transakcyjną w celu dokonania płatności. Po dokonaniu płatości Kupujący otrzyma potwierdzenie drogą mailową. W tym momencie umowę sprzedaży uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych danych osobowych. Jeśli Kupujący poda nieprawdziwe dane, sprawa będzie wyjasniana drogą telefoniczną lub mailową. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na kontakt, Sprzedawca udzieli wyjasnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikacji danych podanych przez Kupującego. Kupujący ośiwadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
 6. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni. Termin ten wydłuża się w sytuacji, gdy umowa dotyczy  usługi/produktu z odroczonym terminem realizacji – przedsprzedaż, kurs z podanym w przyszłości terminem.
Zasady sprzedaży treści cyfrowych
 1. Kupujący wypełnia formularz zamówienia, podając niezbędne dane do jego realizacji. Tym samym wyraża zgodę na realizację zamówienia przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość w okolicznościach skutkujących utratą prawa do odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności.
 3. Po klinięciu przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną celem dokonania płatności. Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia. W tym momencie umowę uważa się zawartą.
 4. Reaalizacja zamówienia następuje wyłącznie po dokonaniu płatności z góry. Sprzedawca wysyła Kupującemu email z linkiem do ściągnięcia pliku cyfrowego.W przypadku przedsprzedaży link może być wysłany w czasie opisanym w ofercie.
 5. Kupujący w terminie 14 dni od zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych może od niej odstąpić bez podawania przyczyny, chyba że została przez Konsumenta wyrażona zgoda na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy o dostarczenie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i  uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy  (art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 7. Kupujący ma prawo korzystać z plików wyłącznie na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do:  rozpowszechniania w części lub w całości, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa stanowią inaczej. Niedopuszczalne jest również kopiowanie plików w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego.
Płatność

Kupujący może dokonać zapłaty przelewem bezpośrednio na konto Sprzedawcy, kontaktując się wcześniej drogą mailową lub telefonicznie. W tytule wpłaty umieszcza opis przedmiotu zapłaty.

W przypadku zakupu na platformie evenea.pl otrzymuje do wyboru płatność kartą lub szybkim przelewem.

Reklamacja

Kupujący może zgłosić reklamacje na zakupiony dostęp do pliku cyfrowego w przypadku, gdy nie jest możliwe jego uruchomienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową o rozwiązaniu problemu poprzez udostępnienie pliku lub zwrot pieniędzy. Zwrot wpłaty nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu decyzji.

Zasady odstąpienia od umowy
 1. Produkty cyfrowe: Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną na zakup dostępu do produktu cyfrowego w ciągu 14 dni od, z wyjątkiem zaakceptowania w momencie zakupu klauzuli o otrzymaniu natychmiast treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania świadczenia, że po spełnieniu dostawy traci prawo  do odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy
 2. Usługa sesji indywidualnej: Kupujący ma prawo odstąpić od umowy na 3 dni przed realizacją sesji, bez podania przyczyny, dokonując odwołania drogą mailową lub sms-em. Zwrot wpłaty nastąpi w ciągu 3 dni od momentu odstąpienia.
 3. Usługa sesi Pakiet: Kupujący ma prawo odstąpić od umowy na 5 dni przed realizacją części pakietu, bez podania przyczyny, dokonując odwołania drogą maiową lub sms-em. Zwrot proporcjonalnie wpłaty, za sesje niewykorzystane, nastąpi w ciągu 3 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o odstąpieniu.
Prawo Własności Intelektualnej

Treści cyfrowe, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści tekstowe, graficzne, zdjęciowe, dostępne w ramach strony internetowej oraz platformy sprzedażowej objęte są ochroną prawa autorskiego i są własnością Sprzedawcy.

Bezprawne kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie i wykorzystywanie w inny sposób, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe podawane przez Kupującego w witrynie internetowej www.mirachlebowska.pl oraz na platformie sprzedażowej www.evenea.pl i www.webtolearn.pl, służące do dokonania zakupu lub rejestracji konta, przetwarzane są̨ przez Szkolenia Coaching, Mirosława Kopta-Chlebowska, ul.Lodowa 15/11 62-081 Poznań
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu dokonania zakupu i korzystania z usług. Podanie błędnych danych może uniemożliwić realizację zakupu.
 3. Sprzedawca jest jednocześnie Administratorem danych osobowych i przetwarza je w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Kupującym umowy sprzedaży produktów cyfrowych i usług, zamówionych przez Kupującego
 4. Dane mogą być przetwarzane w celach rozliczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości.
 5. Gdy Kupujący wyrazi dodatkową zgodę, dane będą przetwarzane w celu przekazywania newslettera.
 6. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 7. Kupującemu, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania przeniesienia danych do innego administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub wyrażenia braku zgody na ich przetwarzanie. W tym celu należy napisać e-mail Sprzedającego.
 8. Dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa (policja, sądy) oraz dostawcom usług informatycznych, operatorowi pocztowemu, kancelariom prawnym, bankom, firmom doradczym, audytorskim, operatorowi płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi księgowo-rachunkowe.
 9. Sprzedający wykorzystuje technologię plików cookies.
Rozpatrywanie reklamacji i sporób drogą pozasądową
 1. Spory mogą podlegać drodze postępowania mediacyjnego.
 2. Kupujący ma prawo skorzystać z polubownego załatwienia sporu, więcej informacji na platformie https://www.polubowne.uokik.gov.pl/ 
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofertach, promocjach, cenach, jednak bez szkody dla Kupującego, który już dokonał zakupu.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny, właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, za wyjątkiem Kupujących, których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

Zapoznaj się też z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności